Regulamin transportu autokarem

Klubowy regulamin transportu autokarem

Wyjazdy  na narty mają być  przede wszystkim przyjemnością. Podróż nierzadko trwa kilka lub kilkanaście godzin, dlatego mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo osób podróżujących autokarem, jak również wymogi prawne ( Regulamin sporządziliśmy w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe /tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. Zmian./ ) podczas przejazdu autokarem obowiązuje poniższy regulamin.

1 . Zbiórka i organizacja wyjazdu:

1 a) Podczas wyjazdu z Kraju Uczestnik wyjazdu winien przybyć na miejsce zbiórki co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Niestawienie się w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu. Ponieważ wcześniej podajemy Uczestnikom danego wyjazdu nr telefonu kontaktowego do pilota o wszystkich sytuacjach losowych lub komplikacjach, które uniemożliwiają planowe przybycie na zbiórkę należy informować pilota (na podany nr telefonu ) . W takim przypadku pilot poinformuje o dostępnych rozwiązaniach zaistniałego problemu.

1 a) Miejsca w autokarze przydziela pilot wg sporządzonej wcześniej listy. Prośby i sugestie należy wysłać do organizatora wyjazdu przynajmniej 14 dni przed terminem wyjazdu i będą one brane pod uwagę w miarę możliwości technicznych.

1 b) W czasie postojów podczas podróży pilot ustala przerwy na toaletę i posiłki oraz informuje o czasie trwania przerwy. Uczestnik wyjazdu powinien wrócić do autokaru przed upływem wyznaczonego przez pilota czasu.

1 c) Pilot ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze jeżeli uczestnik wyjazdu znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także gdy zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży innych pasażerów.

2. Bagaż

2 a) Każdy uczestnik podróżujący autokarem może zabrać tylko jedną parę nart i kijków narciarskich lub jedną deskę snowboardową w pokrowcu. Zabrania się chowania do pokrowców narciarskich i snowboardowych jakichkolwiek innych przedmiotów niż narty z kijkami lub deska snowboardowa. W deskach snowboardowych zalecamy demontaż wiązań. Jeżeli wiązania snowboardowe nie są zdemontowane, Klub nie odpowiada za ewentualne uszkodzenie podczas transportu.  

2 b) Dodatkowo każdy uczestnik wyjazdu może zabrać (do luku bagażowego) buty narciarskie lub snowboardowe w pokrowcu (zabrania się chowania do pokrowca na buty jakichkolwiek innych przedmiotów) oraz torbę sportową lub miękką walizkę o maksymalnym ciężarze do 20 kg. Nie pakujemy bagażu do twardych walizek typu skorupa lub ze stelażem. Na pokład autokaru każdy uczestnik może zabrać bagaż podręczny o maksymalnym ciężarze do 5 kg i wymiarach umożliwiających na ulokowanie go pod siedzeniem lub półce powyżej siedzenia.

2 c) Pilot oraz kierowca mają prawo sprawdzić i zważyć bagaż oraz oznaczyć odpowiednią nalepką przed umieszczeniem go w autokarze a także odmówić zabrania bagażu jeżeli nie spełnia on wymogów przedstawionych w punktach 2a i 2b .

2 d) W niektórych przypadkach jest możliwość zabrania dodatkowego bagażu lub dodatkowej pary nart za dodatkową opłatą . Jeżeli uczestnik zdecyduje się na skorzystanie z takiej opcji należy skontaktować się z organizatorem w celu ustalenia terminu odbioru dodatkowego bagażu.

3. Przejazd

3 a)  Uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń pilota i kierowcy autokaru.

3 b) Podczas podróży autokarem w szczególności zabrania się:

– palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia w autobusie

– spożywania alkoholu i środków odurzających oraz używania innych niedozwolonych substancji

– utrudnianie pracy kierowcy autobusu rozmową bądź swoim zachowaniem

– używania urządzeń wywołujących hałas, w tym m.in. odbiorników radiowych, głośników, instrumentów muzycznych itp.

3 c) Każdy uczestnik wyjazdu odpowiada za szkody wyrządzone w autokarze ( w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3 d) Uczestnik wyjazdu, który zanieczyścił autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz firmy, której własnością jest autokar / bus  kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść firma w celu całkowitego naprawienia szkody.

4. Bezpieczeństwo podczas przejazdu

4 a) Zabrania się zabierania na pokład autokaru rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla innych uczestników wyjazdu lub grożą uszkodzeniem albo zanieczyszczeniem autobusu.

4 b) W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa każdy uczestnik jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

4 c) Podczas jazdy każdy uczestnik powinien zajmować wyznaczone wcześniej przez pilota miejsce. Zabrania się przemieszczania wewnątrz autokaru w czasie jazdy.

5. Postanowienia końcowe

5 a) Pilot ma prawo odmówić dalszej jazdy autokarem uczestnikowi, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu wyjazdów. Uczestnik któremu pilot odmówił dalszej jazdy autokarem organizuje sobie podróż we własnym zakresie i sam ponosi koszty dalszego transportu.   

5 b) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy zawarte w  ustawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe /tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. Zmian./  oraz Kodeks Cywilny.