Regulamin sprzętowy

Regulamin korzystania ze sprzętu klubowego Ski Klub PL

 1. Prawo wypożyczenia sprzętu klubowego mają tylko członkowie Ski Klub PL.
 2. Korzystanie ze sprzętu klubowego jest możliwe tylko na imprezach i wyjazdach organizowanych przez Ski Klub PL.
 3. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest opłata wcześniej ustalona przez Klub w zależności od rodzaju i stanu sprzętu (koszty regeneracji i naprawy serwisowej).
 4. Kolejność przy wypożyczeniu sprzętu klubowego:
  • Członkowie o najdłuższym, nieprzerwanym stażu klubowym
  • Członkowie wyjątkowo zasłużeni dla działalności Klubu
  • Członkowie uczestniczący w szkoleniu narciarskim
  • Pozostali klubowicze
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w pkt. 4 decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Decyzje na temat wypożyczenia sprzętu klubowego podejmuje Prezes Zarządu Ski Klub PL (lub inna osoba upoważniona w porozumieniu z Prezesem).
 7. Osoba wypożyczająca sprzęt wypełnia kartę wypożyczenia, która potwierdza faktyczny stan sprzętu.
 8. W niektórych przypadkach i przy wypożyczeniu określonego rodzaje sprzętu Ski Klub PL jako zabezpieczenie może pobierać kaucje lub zaproponować inną formę zabezpieczenia.
 9. Wypożyczający odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 10. W wypadku ponad normalnego zużycia sprzętu (zarówno wierzchnia część jak i ślizg) wypożyczający ponosi dodatkowe koszty finansowe w wysokości naprawy sprzętu w oparciu o wycenę serwisową.
 11. W przypadku zauważenia przez osoby odpowiedzialne za sprzęt jego niewłaściwego użytkowania, które powoduje niszczenie lub uszkodzenie sprzętu Klub ma prawo odebrać sprzęt osobie wypożyczającej również w trakcie trwania imprezy narciarskiej.
 12. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia sprzętu w stopniu uniemożliwiającym korzystania z niego, wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia kosztów odpowiadających wartości sprzętu.
 13. Wypożyczający dostaję sprzęt tylko na swój własny użytek i nie ma prawa bez zgody władz klubu udostępniać go osobom trzecim.
 14. O wszystkich usterkach i uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu wypożyczający zobowiązany jest poinformować osobę odpowiedzialną za wypożyczenie sprzętu nie później niż przy jego zwrocie.
 15. Sposób pobrania i oddania sprzętu ustala Klub w porozumieniu z wypożyczającym.
 16. Wypożyczającemu, który nie przestrzega klubowego regulaminu sprzętowego, kierownictwo klubu może odmówić dalszego wypożyczenia sprzętu do odwołania.
 17. W sytuacjach spornych dot. wypożyczania sprzętu decyzję ostateczną podejmuje Prezes Klubu.